Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgára bocsátás feltételei
1.§

(1) Jelentkezni a Szent István Egyetem Szaknyelvoktatási és -vizsgáztatási Központ Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjának internetes címén lehet a Vizsgaidőszakoknál megadott feltételek szerinti nyelvekre, szintekre, szaknyelvekre és vizsgahelyekre. A vizsgára bárki jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében 14. életévét betölti, állampolgárságra való tekintet nélkül. A jelentkezőknek az őket az adott nyelvből felkészítő tanár nevét is be kell jelölniük az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartása miatt.

(2) Jelentkezni angol, francia vagy német nyelvre, a három szaknyelv és három szint valamelyikére (B1 alapfok, B2 középfok, C1 felsőfok) lehet, az előre meghirdetett időpontra, csak komplex vizsgára. Nem elegendő számú jelentkezés esetén a Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy a jelentkezőt a legközelebbi vizsgahelyre átirányítsa. Ebben az esetben a jelentkező értesítést kap. Amennyiben az új időpont vagy helyszín nem felel meg a jelentkezőnek, kérésére a vizsgadíjat a Vizsgaközpont visszatéríti.

(3) A jelentkezés a következő internetes címen történik: http://www.zoldut.szie.hu. A személyes adatok és az oktató tanár megnevezése mellett e-mail címet is meg kell adni, mert a számlázás és a kapcsolattartás elektronikus levelezés formájában történik. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre kiküldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti.

(4) Pótjelentkezésre a jelentkezési határidőt követő 4. nap éjfélig van lehetőség, a pótjelentkezés menüpont alatt. A pótjelentkezés díja 7.000 Ft. A pótjelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíjat és a pótdíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre kiküldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti.

(5) A jelentkezési lapon feltüntetett adatok változatlan formában kerülnek a bizonyítvány alapját képező anyakönyvbe. Az adatok valódiságáért és helyességéért a vizsgázó felel.

(6) A Vizsgaközpont a vizsgázó személyes adatait bizalmasan kezeli az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint.

(7) Késedelmes utalás, vagy a közlemény rovat hiányos vagy téves kitöltése esetén a vizsgadíj automatikusan visszautalásra kerül az indító bankszámlaszámra, és a jelentkezés érvénytelen.

(8) A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyéről a Vizsgabeosztás menüpont alatt tud tájékozódni. A beosztás nem módosítható.

(9) A fogyatékkal élő vizsgázóknak speciális kérésüket a mindenkor aktuális jelentkezési (pótjelentkezés esetén a pótjelentkezési) határidőig kell leadni írásban, a megfelelő formanyomtatványon, a fogyatékot igazoló szakorvosi igazolás/szakvélemény csatolásával. A formanyomtatványt és az igazolás(oka)t a zoldut@fh.szie.hu e-mail címre kell megküldeni.

A vizsgán szükséges dokumentumok
2.§

(1) A személyazonosság igazolásához szükséges igazolvány: érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes új vezetői engedély.

(2) A vizsgázók jelentkezéskor személyes azonosító számot kapnak, amely biztosítja a vizsgaanyagok titkos kezelését. Ez a szám a vizsgázó által kinyomtatott hivatalos azonosító lapon szerepel, amelyet a vizsga minden részén (írásbeli, szóbeli, hallás utáni értés) be kell mutatni.

(3) A személyazonosság igazolásához szükséges igazolvány és/vagy a kinyomtatott hivatalos azonosító lap hiányában nem lehet vizsgázni.

Az írásbeli vizsga
3.§

(1) Az írásbeli vizsgák valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon, azonos időpontban kerülnek megrendezésre.

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgázók a Vizsgaközpont illetve a vizsgahelyek által meghatározott rendben ülnek.

(3) Az írásbeli vizsgán szótár nem használható.

(4) Minden írásban teljesített vizsgarészt tollal kell megírni. A ceruzával írt megoldásokat és szövegeket a javítók nem kötelesek kijavítani.

(5) Piszkozat írásához a Vizsgaközpont az írásbeli feladatlapon biztosít helyet. Külön lap vagy a feladatlapon az áthúzott lap nem használható. A piszkozatot a javítók nem kötelesek kijavítani, csak a tisztázatba átírt részeket.

(6) Minden írásban teljesített vizsgarésznél a vizsgázónak saját megoldásait és az általa létrehozott szövegeket olvasható kézírással kell megírnia. Olvashatatlan kézírást a javítók nem kötelesek kijavítani.

(7) Minden írásban teljesített vizsgarésznél a vizsgázó a saját megoldásait egyértelmű módon, áthúzással vagy kisatírozással javíthatja. A zárójel nem javítási jel, a helyesírási szabályok értelmében magyarázó jellegű kiegészítést tartalmaz.

(8) A vizsgát zavaró és a vizsgabiztonságot veszélyeztető eszközöket (pl. mobiltelefon) a vizsgázó nem tarthat magánál.

A szóbeli vizsga
4.§

(1) A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon, azonos időpontban kerül megrendezésre.

(2) A hallott szöveg értésének mérésére szolgáló feladat megoldása nyelvi laboratóriumban és/vagy CD lejátszóval felszerelt tantermekben történik.

(3) A szóbeli vizsga beosztástól függően az írásbeli vizsgát követő 2 héten belül vasárnap és állami ünnepnapok kivételével bármely napra eshet. Az erre az időszakra eső hivatalos elfoglaltságot (pl. államvizsga, bírósági tárgyalás) a jelentkezési határidőig írásban, a megfelelő igazolás csatolásával lehet előre jelezni, amit a beosztásnál a vizsgahely lehetőség szerint figyelembe vesz.

(4) A szóbeli vizsga során az alapfokon és középfokon 2 fős, felsőfokon 3 fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg. A vizsgán hospitáló és/vagy szakmai felügyeletet gyakorló látogató is jelen lehet. Amennyiben a vizsgázó jelentkezésekor nem járul hozzá a szóbeli vizsgán történő hangfelvétel készítéséhez, alap- és középfokon is 3 fős vizsgabizottság előtt vizsgázik.

(5) Felsőfokú vizsga esetén az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a Vizsgaközpont részére. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni az zoldut@fh.szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "késedelmi díj", "80S040201 Zöld Út")

(6) A nyelvvizsgák egész folyamatában érvényesül az összeférhetetlenség kizárása, tehát az az oktató, aki az adott jelöltet a vizsgát megelőző egy éven belül tanította / felkészítette, illetve vele rokoni kapcsolatban áll, nem vehet részt a jelölt vizsgáztatásában.

(7) A szóbeli vizsgáról minden vizsgahelyen - a vizsgázó előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A vizsgázó az erre vonatkozó nyilatkozatát a jelentkezési, pótjelentkezés esetén a pótjelentkezési határidőig módosíthatja.

(8) A vizsgát zavaró és a vizsgabiztonságot veszélyeztető eszközöket (pl. mobiltelefon) a vizsgázó nem tarthat magánál.

Visszaélések
5.§

(1) A vizsgán elkövetett bármely visszaélés esetén a vizsgázót a vizsgából azonnal kizárjuk, az esetleges addigi részeredményét töröljük, és az esetről jegyzőkönyvet veszünk fel. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Eredmények közzététele
6.§

(1) A vizsgázó a nyelvvizsgán elért eredményéről az írásbeli vizsgától számított 24 nap múlva (hétfőn) a Vizsgaeredmény menüpont alatt tájékozódhat. Telefonon eredményről nem adunk felvilágosítást.

(2) Igazolás készítéséért díjat kell fizetni. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni az zoldut@fh.szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "igazolási díj", "80S040201 Zöld Út")

(3) A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, szóbeli vizsgájának hangfelvételét meghallgathatja, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A betekintés a Vizsgaközpontban személyesen, meghatározott napon (napokon), előzetes bejelentkezés alapján történik. Más időpontban, vagy bejelentkezés nélkül a dolgozat megtekintésére és a hangfelvétel meghallgatására nincs lehetőség. A megtekintés részletes szabályai, menete és időpontjai az aktuális hírekben olvashatók. A dolgozatot/hangfelvételt csak a vizsgázó tekintheti/hallgathatja meg, kivéve kiskorú vizsgázó esetében, amikor a szülők/gondviselők is jelen lehetnek. Korábbi vizsgaidőszakok dolgozatainak/hangfelvételeinek megtekintésére/meghallgatására nincs lehetőség.

Felülvizsgálat
7.§

(1) Ha a vizsga (írásbeli, szóbeli, hallott szöveg értése) körülményeit a vizsgázó nem találja megfelelőnek, a vizsga napján ott a helyszínen kell kifogást emelni, és közvetlenül a vizsgát követően a vizsgafelügyelőkkel / a vizsgáztató tanárokkal a kifogást jegyzőkönyvbe vetetni. Ennek hiányában utólag panasz nem emelhető.

(2) Jogszabálysértés, vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hiba felmerülése esetén, az eredmény közlésétől számított 15 napon belül lehet felülvizsgálatot kérni e-mailben vagy postai úton, mindkét esetben kizárólag a letölthető formanyomtatványon. Postán küldött kérelem esetén a postára adás dátuma számít. Elektronikus úton a kérelmet csatolmányként, beszkennelve az zoldut@fh.szie.hu e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb a 15. nap éjfélig. A felülvizsgálati kérelemben meg kell nevezni a sérelmezett körülményt illetve jogszabályt.

(3) A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe.

(4) Az egyes vizsgarészek felülvizsgálata (újraértékelése) az eredménnyel való egyet nem értés esetén kérhető az eredmény felvitelét követő 15 napon belül. A kérelmet e-mailben vagy postai úton kell megküldeni, mindkét esetben kizárólag a letölthető formanyomtatványon. Postán küldött kérelem esetén a postára adás dátuma számít. Elektronikus úton a kérelmet csatolmányként, beszkennelve az zoldut@fh.szie.hu e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb a 15. nap éjfélig.
A kérelemhez mellékelni kell a felülvizsgálati díj befizetését igazoló átutalási bizonylatot (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "felülvizsgálati díj", "80S040201 Zöld Út"
). A mindenkori aktuális díjak honlapunkon a "Vizsgadíjak" menüpont alatt találhatók meg. Amennyiben a befizetést igazoló bizonylat nincs mellékelve, és a határidő lejártáig sem érkezik meg, úgy a Vizsgaközpont érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést hoz.

(5) A szóbeli vizsga újraértékelése csak abban az esetben kérhető, ha a vizsgázó jelentkezésekor hozzájárul ahhoz, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön.

(6) Másodfokon a vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet kizárólag jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással, vagyis a vizsgafeladatok újraértékelésére másodfokon nincsen lehetőség. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el.

Halasztás, vizsga lemondása
8.§

(1) A komplex vizsga halasztási díj ellenében elhalasztható a következő vizsgaidőszakra, az írásbeli vizsgát megelőző munkanap éjfélig. Az átutalási bizonylatot és a halasztási nyomtatványt e-mailben kell elküldeni a zoldut@fh.szie.hu címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "halasztási díj", "80S040201 Zöld Út").

(2) Határidő után történő halasztásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a vizsgázó az (1) bekezdésben foglaltakon túl igazolást is mellékel a kérelemhez (pl. MÁV, Volán, orvosi igazolás illetve egyéb, a Vizsgaközponttal egyeztetett igazolás). Az igazolással ellátott halasztási kérelem benyújtási módja ugyanaz, határideje a vizsgaidőszak utolsó napját követő első munkanap éjfél.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint elhalasztott vizsga esetén a befizetett összeg a következő vizsgaidőszakra érvényes, amennyiben a vizsgázó újra jelentkezik az interneten. Ebben az esetben halasztónak minősül, amit az új jelentkezés során jelölnie kell a jelentkezési lapon a megfelelő jelölőnégyzetben. Ha a vizsgázó elmulasztja a halasztás jelölését, teljes vizsgadíjat kell fizetnie.

(4) Részvizsga halasztása nem lehetséges. A komplex vizsgát csak egyszer lehet elhalasztani. A halasztott vizsgán való nem megjelenés sikertelen vizsgának számít. A halasztott vizsgára való jelentkezés elmulasztása esetén a befizetett összeg elvész, a vizsga tovább nem halasztható, halasztott vizsga díjának visszaigénylésére nincs lehetőség.

(5) A vizsga lemondására az írásbeli vizsgát megelőző munkanap éjfélig van lehetőség. A lemondás a zoldut@fh.szie.hu címre küldött e-mailben történik „vizsga lemondása” tárggyal. Az e-mailben fel kell tüntetni a vizsgázónak bankszámlaszámát is, ahová a visszautalást kéri. A Vizsgaközpont a befizetett díj 60%-át téríti vissza, melynek átfutási ideje kb. 30 nap. Halasztott vizsga díjának visszaigénylésére nincs lehetőség.

(6) Határidő után történő lemondásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a vizsgázó az (5) bekezdésben foglaltakon túl igazolást is mellékel a kérelemhez (pl. MÁV, Volán, orvosi igazolás illetve egyéb, a Vizsgaközponttal egyeztetett igazolás), továbbá a vizsgáit még nem kezdte meg. Az igazolással ellátott lemondási kérelem benyújtási módja ugyanaz, határideje az írásbeli vizsgát követő ötödik munkanap éjfél.

(7) Megkezdett vizsga esetén a befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza, mivel a teljesített vizsgarész(ek) értékelése már megkezdődött. Részvizsga eredménye nem vihető át a következő vizsgaidőszakra.

(8) Ha a vizsgázó a vizsgán indokolatlanul nem jelenik meg (távol maradását határidőig nem igazolja), a vizsgadíjat nem igényelheti vissza.

Bizonyítvány
9.§

(1) Vizsgabizonyítvány csak az egyazon vizsgaidőszakon belül letett sikeres komplex vizsgáról adható ki. A Vizsgaközpont a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért eredményeket.

(2) A bizonyítványok személyi adataiban szereplő hibák miatt újranyomtatást csak az 1 évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány esetében lehet kérni úgy, hogy a hibás bizonyítványt a Vizsgaközpontban le kell adni, és az eljárási díjat be kell fizetni. Az átutalási bizonylatot a kérelemhez kell csatolni (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "bizonyítvány újranyomtatás", "80S040201 Zöld Út"). Újranyomtatás kizárólag a vizsgázó nevében szereplő hiba esetén kérhető, egyéb esetekben az Oktatási Hivatal ún. "hatósági igazolást" állít ki, mely a Hivatalnál igényelhető.

(3) Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti.

Vegyes- és záró rendelkezések
10.§

(1) A vizsgázók adatainak kezelésére vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), továbbá az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

(2) A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a 137/2008. (V. 16) Kormányrendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Vizsgaközpont Belső Működési Rendje (BMR) az irányadó.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Gödöllő, 2019. január 8.