Vizsgaszabályzat

Járványügyi intézkedések
0.§

(1) A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont járványügyi intézkedésekkel összhangban hozott, a nyelvvizsgáztatás menetét is érintő speciális rendelkezései és szabályzata letölthető erre a linkre kattintva. Az előírások betartása és betartatása minden résztvevő számára kötelező.

(2) A nyelvvizsgát lebonyolító intézmények, beleértve a Vizsgaközpontot és a Vizsgahelyeket további intézkedések elrendelésére is jogosultak saját intézményi szabályozásaikat és előírásaikat figyelembe véve.

(3) A Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy vizsgaidőszakokat eltöröljön, elhalasszon, vagy akár folyamatban lévő vizsgákat felfüggesszen, amennyiben azt járványügyi szempontból indokoltnak tartja, vagy a Kormány olyan intézkedéseket rendel el, melyek nem teszik lehetővé a vizsga megtartását.

A jelentkezés és a vizsgára bocsátás feltételei
1.§

(1) Jelentkezni a Szent István Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjának weboldalán lehet a Vizsgaidőszakoknál megadott feltételek szerinti nyelvekre, szintekre, szaknyelvekre és vizsgahelyekre. Jelentkezni angol, német vagy francia nyelvre, gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi vagy műszaki szaknyelvre, alap- (B1), közép- (B2) vagy felsőfokra (C1) lehet, az előre meghirdetett időpontra, írásbeli, szóbeli vagy komplex vizsgára.

(2) A vizsgára bárki jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében 14. életévét betölti, állampolgárságra való tekintet nélkül.

(3) A jelentkezés a https://zoldut.szie.hu weboldalon történik. A jelentkezőnek az őt az adott nyelvből felkészítő tanár nevét is be kell jelölnie az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartása miatt. A felkészítő tanár megnevezése és a személyes adatok mellett az e-mail címet is meg kell adni, mert a számlázás és a kapcsolattartás elektronikus levelezés formájában történik.

(4) A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgázó a vizsgadíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre kiküldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti. Késedelmes utalás, vagy a közlemény rovat hiányos vagy téves kitöltése esetén a vizsgadíj automatikusan visszautalásra kerül az indító bankszámlaszámra, és a jelentkezés érvénytelen.

(5) Nem elegendő számú jelentkezés esetén a Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy a jelentkezőt a legközelebbi vizsgahelyre átirányítsa. Ebben az esetben a jelentkező értesítést kap. Amennyiben az új időpont vagy helyszín nem felel meg a jelentkezőnek, kérésére a vizsgadíjat a Vizsgaközpont visszatéríti.

(6) Pótjelentkezésre a jelentkezési határidőt követő 4. nap éjfélig van lehetőség. A pótjelentkezési díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg. A pótjelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgázó a vizsgadíjat és a pótdíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre kiküldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti.

(7) A jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatok a jelentkezési határidő után az elektronikus anyakönyvek megnyitásával egyidőben érvényesítésre kerülnek az Oktatási Személyi Nyilvántartás (OSZNY) adatbázisában. A helyes, pontos és a valóságnak megfelelő adatközlésért a vizsgázó a felelős. A vizsgázó az adatbázis szerinti érvényes (valid) személyes adatait az érvényesítést követően az Adatellenőrzés menüpont alatt ellenőrizheti, ahol oktatási azonosító száma is kiosztásra kerül (amennyiben korábban nem rendelkezett ilyen számmal).

(8) A Vizsgaközpont a vizsgázó személyes adatait bizalmasan kezeli az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint.

(9) A fogyatékkal élő vizsgázóknak speciális kérésüket a jelentkezéskor, a jelentkezési lapon kell jelezniük és csatolni kell a megfelelő szakorvosi igazolást/szakvéleményt. A jelentkezési, ill. pótjelentkezési határidő után nem nyújtható be speciális kérelem. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN) nem fogyatékosság, ilyen jellegű problémákra kedvezmény nem igényelhető.

(10) A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyéről a Vizsgabeosztás menüpont alatt tud tájékozódni a vizsgaidőszak kezdete előtt 2 héttel. A beosztás nem módosítható.

A vizsgán szükséges dokumentumok
2.§

(1) A személyazonosság igazolásához szükséges igazolvány: érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes új típusú vezetői engedély.

(2) A vizsgázó a jelentkezéskor személyes azonosító számot kap, amely biztosítja a vizsgaanyagok titkos kezelését. Ez a szám a vizsgázó által kinyomtatott hivatalos azonosító lapon szerepel, amelyet a vizsga minden részén (írásbeli, szóbeli, hallás utáni értés) be kell mutatni. Az azonosító lap a jelentkezési lap elküldését követően, vagy utólag az Azonosító lap menüpont alatt is kinyomtatható.

(3) A személyazonosság igazolásához szükséges igazolvány és/vagy a kinyomtatott hivatalos azonosító lap hiányában nem lehet vizsgázni.

Az írásbeli vizsga
3.§

(1) Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon, azonos időpontban kerül megrendezésre.

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgázók a Vizsgaközpont illetve a vizsgahelyek által meghatározott rendben ülnek.

(3) Az írásbeli vizsgán egynyelvű, nyomtatott szótár használható.

(4) Minden írásban teljesített vizsgarészt tollal kell megírni. A ceruzával írt megoldásokat és szövegeket a javítók nem kötelesek kijavítani.

(5) Piszkozat írásához a Vizsgaközpont az írásbeli feladatlapon biztosít helyet. Külön lap vagy a feladatlapon az áthúzott lap nem használható. A piszkozatot a javítók nem kötelesek kijavítani, csak a tisztázatba átírt részeket.

(6) Minden írásban teljesített vizsgarésznél a vizsgázónak saját megoldásait és az általa létrehozott szövegeket olvasható kézírással kell megírnia. Olvashatatlan kézírást a javítók nem kötelesek kijavítani.

(7) Minden írásban teljesített vizsgarésznél a vizsgázó a saját megoldásait egyértelmű módon, áthúzással vagy kisatírozással javíthatja. A zárójel nem javítási jel, a helyesírási szabályok értelmében magyarázó jellegű kiegészítést tartalmaz.

(8) A vizsgát zavaró és a vizsgabiztonságot veszélyeztető eszközöket (pl. mobiltelefon, okosóra) a vizsgázó nem tarthat magánál.

A szóbeli vizsga
4.§

(1) A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon, azonos időpontban kerül megrendezésre.

(2) A hallott szöveg értésének mérése teremben történő kihangosítással és/vagy nyelvi laboratóriumban fejhallgatóval történik.

(3) A szóbeli vizsga a vizsgaidőszakon belül az írásbeli vizsga, valamint vasárnap és állami ünnepnapok kivételével bármely napra eshet. Az erre az időszakra eső hivatalos elfoglaltságot (pl. államvizsga, bírósági tárgyalás) a jelentkezési ill. pótjelentkezési határidőig írásban, a megfelelő igazolás csatolásával lehet előre jelezni, amit a beosztásnál a vizsgahely lehetőség szerint figyelembe vesz. A határidő után időpont módosítási kérelem nem nyújtható be.

(4) A szóbeli vizsga során az alapfokon és középfokon 2 fős, felsőfokon 3 fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg. A vizsgán hospitáló és/vagy szakmai felügyeletet gyakorló látogató is jelen lehet. Amennyiben a vizsgázó jelentkezésekor nem járul hozzá a szóbeli vizsgán történő hangfelvétel készítéséhez, alap- és középfokon is 3 fős vizsgabizottság előtt vizsgázik.

(5) Felsőfokú vizsga esetén a vizsgaidőszak első napja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját a vizsgázónak el kell küldenie e-mailben a megadott nyomtatványon a Vizsgaközpont részére. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni. A késedelem legfeljebb 1 hét. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni a zoldut@szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "késedelmi díj", "80S040201 Zöld Út") A késedelmi díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

(6) A nyelvvizsgák egész folyamatában érvényesül az összeférhetetlenség kizárása, tehát az az oktató, aki az adott jelöltet a vizsgát megelőző egy éven belül tanította / felkészítette, illetve vele rokoni kapcsolatban áll, nem vehet részt a jelölt vizsgáztatásában.

(7) A szóbeli vizsgáról minden vizsgahelyen - a vizsgázó előzetes hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül. A vizsgázó az erre vonatkozó nyilatkozatát a jelentkezési, pótjelentkezés esetén a pótjelentkezési határidőig módosíthatja. Ezt követően a nyilatkozat vizsgaszervezési és vizsgabiztonsági okok miatt nem módosítható.

(8) A vizsgát zavaró és a vizsgabiztonságot veszélyeztető eszközöket (pl. mobiltelefon, okosóra) a vizsgázó nem tarthat magánál.

Visszaélések
5.§

(1) A vizsgán elkövetett bármely visszaélés esetén a vizsgázót a vizsgából a Vizsgaközpont / vizsgahely azonnal kizárja, az esetleges addigi részeredményét törli, és az esetről jegyzőkönyvet vesz fel. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(2) A vizsgát nem kezdheti meg a vizsgázó abban az esetben, ha vizsgázásra alkalmatlan állapotban jelenik meg (pl. alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt áll), és/vagy a vizsgabiztonságot veszélyeztető és a vizsgát zavaró magatartást tanúsít.

Eredmények közzététele
6.§

(1) A vizsgázó a nyelvvizsgán elért eredményéről a vizsgaidőszak első napjától számított 21 nap múlva (pénteken) a Vizsgaeredmény menüpont alatt tájékozódhat. Telefonon eredményről a Vizsgaközpont nem ad felvilágosítást.

(2) A sikeres vizsgáról igazolás igényelhető. A kiállított igazolás készítéséért díjat kell fizetni. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni a zoldut@szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "igazolási díj", "80S040201 Zöld Út") Az igazolási díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

(3) A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, szóbeli vizsgájának hangfelvételét meghallgathatja, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A betekintés a Vizsgaközpontban személyesen, meghatározott napon (napokon), előzetes bejelentkezés alapján történik. Más időpontban, vagy bejelentkezés nélkül a dolgozat megtekintésére és a hangfelvétel meghallgatására nincs lehetőség. A betekintés részletes szabályai, menete a Betekintés menüpont alatt, időpontja(i) az aktuális hírekben olvashatók. A dolgozatot/hangfelvételt csak a vizsgázó tekintheti/hallgathatja meg, kivéve kiskorú vizsgázó esetében, amikor a szülők/gondviselők is jelen lehetnek. Korábbi vizsgaidőszakok dolgozatainak/hangfelvételeinek megtekintésére/meghallgatására nincs lehetőség.

Felülvizsgálat
7.§

(1) Ha a vizsga (írásbeli, szóbeli, hallott szöveg értése) körülményeit a vizsgázó nem találja megfelelőnek, a vizsga napján ott a helyszínen kell kifogást emelni, és közvetlenül a vizsgát követően a vizsgafelügyelőkkel / a vizsgáztató tanárokkal a kifogást jegyzőkönyvbe vetetni. Ennek hiányában utólag panasz nem emelhető.

(2) Jogszabálysértés, vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hiba felmerülése esetén, az eredmény közlésétől számított 15 napon belül lehet felülvizsgálatot kérni e-mailben vagy postai úton, mindkét esetben kizárólag a letölthető formanyomtatványon. Postán küldött kérelem esetén a postára adás dátuma számít. Elektronikus úton a kérelmet csatolmányként, beszkennelve a zoldut@szie.hu e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb a 15. nap éjfélig. A felülvizsgálati kérelemben meg kell nevezni a sérelmezett körülményt illetve jogszabályt, számolási hiba esetén a konkrét hibát.

(3) Az egyes vizsgarészek felülvizsgálata (újraértékelése) az eredménnyel való egyet nem értés esetén kérhető az eredmény felvitelét követő 15 napon belül. A kérelmet e-mailben vagy postai úton kell megküldeni, mindkét esetben kizárólag a letölthető formanyomtatványon. Postán küldött kérelem esetén a postára adás dátuma számít. Elektronikus úton a kérelmet csatolmányként, beszkennelve a zoldut@szie.hu e-mail címre kell eljuttatni legkésőbb a 15. nap éjfélig. A kérelemhez mellékelni kell a felülvizsgálati díj befizetését igazoló átutalási bizonylatot (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "felülvizsgálati díj", "80S040201 Zöld Út"). A felülvizsgálati díjak mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

(4) A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe.

(5) Amennyiben a kérelem késve érkezik, és/vagy a (3) bekezdésre történő hivatkozás esetén a befizetést igazoló bizonylat nincs mellékelve, és a határidő lejártáig sem érkezik meg, a Vizsgaközpont a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(6) A szóbeli vizsga újraértékelése csak abban az esetben kérhető, ha a vizsgázó jelentkezésekor hozzájárul ahhoz, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön. Ennek hiányában jelentkezésével erről a jogáról lemond.

(7) Másodfokon a vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet kizárólag jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, vagyis a vizsgafeladatok újraértékelésére másodfokon nincs lehetőség. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el.

(8) Az első- és másodfokú döntés közlésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vizsga lemondása
8.§

(1) A vizsga lemondására a vizsgaidőszak első napját megelőző munkanap éjfélig van lehetőség. A lemondás a zoldut@szie.hu címre küldött e-mailben történik „vizsga lemondása” tárggyal. Az e-mailben fel kell tüntetni a vizsgázónak bankszámlaszámát és a befizetett számla sorszámát. A Vizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 50%-át téríti vissza, melynek átfutási ideje kb. 30 nap.

(2) Határidő után történő lemondásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a vizsgázó az (1) bekezdésben foglaltakon túl igazolást is mellékel a kérelemhez (pl. utazási, orvosi igazolás illetve egyéb, a Vizsgaközponttal egyeztetett igazolás). Az igazolással ellátott lemondási kérelem benyújtása az (1) bekezdés szerint történik, határideje a vizsgaidőszak utolsó napját követő első munkanap éjfél.

(3) Komplex jelentkezés esetén részvizsga lemondására nincs lehetőség.

(4) Megkezdett komplex vagy részvizsga esetén lemondásra nincs lehetőség.

(5) Ha a vizsgázó a vizsgán indokolatlanul nem jelenik meg (távol maradását határidőig nem igazolja), a vizsgadíj nem igényelhető vissza.

Bizonyítvány
9.§

(1) Vizsgabizonyítvány csak az egyazon vizsgaidőszakon belül letett sikeres írásbeli, szóbeli vagy komplex vizsgáról adható ki. A bizonyítvány a vizsgaeseménytől számított 60 nap múlva vehető át a Vizsgaközpontban/Vizsgahelyeken.

(2) A Vizsgaközpont a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért eredményeket, aláírással és bélyegzővel ellátva. A nem hivatalos eredménylap a Vizsgaeredmény menüpont alatt is elérhető a vizsgaidőszak első napjától számított 90 napig. Ezután eredménylap nem nyomtatható és nem igényelhető.

(3) A bizonyítvány kiállítása elektronikus anyakönyv alapján történik. A bizonyítvány alapját képező elektronikus anyakönyvbe az OSZNY által érvényesített adatok kerülnek. Az adatok valódiságáért és helyességéért a vizsgázó felel. A hibásan megadott adatokból eredő kár és/vagy egyéb költség a vizsgázót terheli.

(4) A bizonyítványban hibásan szereplő személyes adatok esetén újranyomtatás kérhető a) névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül (kivéve a további keresztnevek hiánya); b) nem- és névváltozás esetén; c) születési név változása esetén. A hibás bizonyítványt a Vizsgaközpontban le kell adni, és az eljárási díjat be kell fizetni. Az átutalási bizonylatot a kérelemhez kell csatolni (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "bizonyítvány újranyomtatás", "80S040201 Zöld Út"). Az újranyomtatási díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

(5) A bizonyítványban hibásan szereplő személyes adatok esetén ún. hatósági igazolás kérhető a) további keresztnév hiánya esetén; b) hibás születési hely esetén; c) hibás születési idő esetén. A hatósági igazolást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjánál lehet igényelni.

(6) Házassági, felvett név esetén nem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása és hatósági igazolás sem igényelhető.

(7) Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti.

Vegyes- és záró rendelkezések
10.§

(1) A vizsgázók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.), továbbá a Vizsgaközpont Adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

(2) A nyelvvizsgáztatásra vonatkozóan, valamint a jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16) Kormányrendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), az egyéb vonatkozó jogszabályok, az Akkreditációs Kézikönyv, továbbá a Vizsgaközpont Belső Működési Rendje (BMR) az irányadó.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Gödöllő, 2020. szeptember 5.